Kvalitet & Miljö | Sunfab

Kvalitet
Kvalitetsledningssystemet är certifierat enligt standard ISO 9001 sedan 1995.
Sunfab har en processorienterad verksamhet. Processerna är basen i vårt kvalitets- och verksamhetssystem, där även miljöledningssystemet ingår. Processernas identifierade och mätbara mål kopplas till organisationens övergripande mål för att uppnå kundnöjdhet.

Miljö
Sunfabs miljöledningssystem är certifierat enligt ISO 14001 sedan 2011.

Kvalitets- och miljöpolicy
I vår utveckling, produktion och försäljning av systemkomponenter för driften av hydrauliska utrustningar inom mobil hydraulik, ska vi arbeta aktivt för att förebygga fel och ständigt förbättra vår verksamhet tillsammans med kunder och leverantörer. Miljöaspekterna är ett naturligt inslag i alla beslut som fattas.

Det innebär att: 

 • Vi arbetar kontinuerligt med att minska och förebygga kvalitetsbrister i våra produkter och tjänster.
 • Vi följer fastlagda arbetssätt, specifikationer och ritningar i vårt arbete.
 • Vi levererar produkter och tjänster som uppfyller våra kunders förväntningar.
 • Vi utvecklar våra kunskaper för att öka konkurrenskraften.
 • Vi följer gällande lagar, författningar och krav som ställs på vår verksamhet.
 • Vi ständigt arbetar med att förbättra vår verksamhet.
 • Vi strävar efter att minska vår miljöpåverkan.
 • Olycksfall och ohälsa skall förebyggas på våra arbetsplatser.
 • Vi i vår produktutveckling beaktar miljöaspekterna för produktens hela livscykel.
 • Alla anställda medverkar till att skapa och upprätthålla en bra miljö, vilket sker genom en daglig och aktiv miljö hänsyn t.ex. genom energibesparing och källsortering. För att åstadkomma detta skall alla få nödvändig information och utbildning i miljöåtgärder.
 • Vi granskar lämpligheten i vår kvalitets- och miljöpolicy minst en gång per år.

 

ISO certifikat
ISO 9001

Ladda ner certifikat


ISO 14001

 

FTI

FTI

Som ett miljömedvetet företag tar vi vårt producentansvar och är därför anslutna till FTI.

Ladda ner anslutningsbevis
För mer information besök FTIs hemsida.

 

Supplier Code of Conduct

Sunfab Supplier Code of Conduct (2021/04)

Sunfab Supplier Code of Conduct - Form (2021/04)

 

Övriga deklarationer

RoHS Declaration of Conformity, RoHS 3 (EU 2015/863) (Eng)

REACH Declaration of Conformity, (EC 1907/2006) (Eng)

Conflict Minerals (2022-02-21) (Eng) 

 

kvalitet-1_950.jpg