Sunfab satsar på hållbarhetsarbete

2021-04-27

Sustainability Sustainability

Ett hållbart företag är ett företag där lönsamhet, miljöhänsyn och socialt engagemang förenas. Hållbart företagande handlar bland annat om att spara på egna resurser och minska den negativa miljöpåverkan. För Sunfab innebär det att beakta miljön i hela värdekedjan, ha ett socialt engagemang och en långsiktigt ekonomisk utveckling.

Därför är hållbarhetsarbete viktigt
Varför är det viktigt att lägga ner tid och resurser på hållbarhetsarbete? Jo, dels för att företagare har ett ansvar och sitter på en del av lösningen för att utveckla ett långsiktigt hållbart samhälle. Själva definitionen av hållbar utveckling är:

”Att tillfredsställa dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.”

Men också för att det egentligen inte finns något annat alternativ om Sunfab ska finnas kvar i framtiden. I dagsläget kanske det inte märks av särskilda krav från kunder, leverantörer, medarbetare eller andra intressenter, men det kommer, och då ska Sunfab vara väl förberedd att möta dessa krav.

Minskat handlingsutrymme
Det kan vara smart att i tidigt skede positionera sig i ett hållbarhetsperspektiv och etablera mål för att utvecklas i en hållbar riktning. Spelrummet för företag kommer minska med tiden, bland annat för att miljöpåverkan och resursfrågor sätter gränser. Det som också påverkar gränserna för spelrummet är styrmedel, teknisk utveckling, prissättning, social påverkan och mänskliga värderingar. När spelrummet minskar kommer vissa företag som har ohållbara verksamheter att slå i väggen.  

Det finns både för och nackdelar med att ha ett bra utgångsläge. Det kan t.ex. vara en nackdel att ligga för långt fram i utvecklingen om det innebär alldeles för stora kostnader än vad verksamheten klarar av. Det gäller alltså att hitta en balans på vad som passar verksamheten bäst.

Sunfabs handlingsplan för hållbarhetsaktiviteter
Under hösten 2020 har en nulägesbild identifierats som visar hur Sunfab står sig i hållbarhetsfrågor i dagsläget. Det visade sig att Sunfab redan gör en hel del som har positiv inverkan på både miljön, människan och ekonomin. Vi har bland annat en väl fungerande avfallshantering, flera policys för att gynna en god arbetsmiljö samt ett lokalt samhällsengagemang, bara för att nämna några exempel.

Tillsammans med ledningsgruppen togs det också fram en handlingsplan för hållbarhetsaktiviteter för kommande två åren. Under detta år kommer vi bland annat räkna ut hur mycket koldioxidutsläpp Sunfab orsakar från egen fabrik här i Hudiksvall. Det planeras också att genomföra hållbarhetsutbildning för hela personalen de kommande åren.

Genom att integrera hållbarhetsarbetet i strategin och låta en hållbar värdegrund genomsyra företagets kultur och relation till omvärlden, skapas värde, både innanför väggarna men också utanför den egna verksamheten.