Kvalitet & miljöpolicy

Våra ledningssystem

Kvalitet
Kvalitetsledningssystemet är certifierat enligt standard ISO 9001 sedan 1995.

Sunfab har en processorienterad verksamhet. Processerna är basen i vårt kvalitets- och verksamhetssystem, där även miljöledningssystemet ingår. Processernas identifierade och mätbara mål kopplas till organisationens övergripande mål för att uppnå kundnöjdhet.

Miljö
Sunfabs miljöledningssystem är certifierat enligt ISO 14001 sedan 2011.

Sunfab quality
Sunfab production

Kvalitets- och miljöpolicy

Tillsammans med kunder, leverantörer och övriga intressenter ska vi ständigt förbättra oss inom vår verksamhet gällande systemkomponenter för drift av hydraulisk utrustning inom mobil hydraulik.


Vi ser långsiktigt på våra kundrelationer och lägger stor vikt vid den kvalitet som vi levererar både till kund och internt gentemot varandra. Hållbarhet skall vara integrerad i Sunfabs affärsmodell och kvalitets- och miljöarbetet ska präglas av en helhetssyn där produktens hela livscykel står i fokus.

Det innebär att: 

  • Vi ständigt utvecklar förståelsen för våra kunder och omvärlden, förbättrar våra arbetssätt och produkter.

  • Vi strävar efter att hålla rätt kvalitet i våra produkter och att hög kvalitet ska genomsyra allt vi gör i verksamheten.

  • Vi arbetar för att förbättra vår miljöprestanda för produktens hela livscykel, minska vår resursanvändning och vårt klimatavtryck.

  • Alla anställda ska ha kompetens att göra övervägda val och därigenom påverka utvecklingen av kvalitets- och miljöfrågorna i rätt riktning för verksamheten.

  • Vi följer gällande lagar och krav som ställs på vår verksamhet.

  • Vi granskar lämpligheten i våra ledningssystem årligen för att ständigt förbättra verksamhetsprocesserna.

Dokument

ISO certifikat
ISO 9001ISO 14001

Ladda ner certifikat

 

FTI

FTI

Som ett miljömedvetet företag tar vi vårt producentansvar och är därför anslutna till FTI.

Ladda ner anslutningsbevis
För mer information besök FTIs hemsida.

 

Supplier Code of Conduct

Sunfab Supplier Code of Conduct (2021/04)

Sunfab Supplier Code of Conduct - Form (2021/04)

 

Övriga deklarationer

RoHS Declaration of Conformity, RoHS 3 (EU 2015/863) (Eng)

REACH Declaration of Conformity, (EC 1907/2006) (Eng)

Conflict Minerals (2022-02-21) (Eng) 

Docs