Integritetspolicy

Sunfab Hydraulics AB ska vidta alla rimliga åtgärder för att säkerställa att skyddet för den personliga integriteten är starkt inom företaget. Det gäller såväl behandlingen av personuppgifter om kunder och personal, som om andra individer som kan komma att registreras i Sunfab Hydraulics olika IT-system.

All systemutveckling, tjänsteutveckling och affärsutveckling ska ske med respekt för den personliga integriteten och med beaktande av aktuell svensk integritetsskyddslagstiftning.

För att uppnå ett fullgott integritetsskydd ska Sunfab inte bara se till att personuppgifter skyddas av modern och kostnadseffektiv teknik. Det är minst lika viktigt att kontinuerligt arbeta med frågor som lojalitet, medvetenhet, utbildning och organisation.

Det åligger varje chef att sörja för att all personal som hanterar personuppgifter har tillräcklig utbildning och tekniska resurser för att något otillbörligt intrång i en registrerads personliga integritet inte ska förekomma.

Inom Sunfab Hydraulics AB finns en utsedd ansvarig som Dataskyddsombud. Dataskyddsombudet ska arbeta självständigt och med tillräckliga resurser i form av exempelvis tid, utbildning och möjligheter till effektivt samarbete med samtliga enheter.  Dataskyddsombudet ska granska behandlingen av personuppgifter i företaget, påpeka brister, föra en registerförteckning över alla företagets system där personuppgifter lagras, säkerställa rensning av inaktuella personuppgifter, hjälpa de registrerade, lämna registerutdrag, hålla kontakten med Datainspektionen osv.

All personal som arbetar med systemutveckling, tjänsteutveckling, affärsutveckling och annat som kan påverka skyddet för den personliga integriteten inom Sunfab Hydraulics AB är skyldiga att samråda med Dataskyddsombudet innan förändringar i behandlingen av personuppgifter genomförs och när nya behandlingar planeras.

Om Sunfab Hydraulics AB trots ovanstående drabbas av ett bekräftat dataintrång från obehörig kommer företaget att polisanmäla intrånget och omgående kontakta berörda myndigheter.

 

Hudiksvall 2018-05-17